bible10

Search the Scriptures: Why?

Download PDF

Pagsasaliksik/Pag-aaral sa Banal na Kasulatan
Search the Holy Scriptures

(John 5:39

John 5:39
English: King James Version (1611) - KJV

39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.  

WP-Bible plugin
TAB)
Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin.
Joh 5:39
Joh 5:39
English: King James Version (1611) - KJV

39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.  

WP-Bible plugin
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.

(John 8:32

John 8:32
English: King James Version (1611) - KJV

32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.  

WP-Bible plugin
TAB)
At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana’y magpapalaya sa inyo.
Joh 8:32
Joh 8:32
English: King James Version (1611) - KJV

32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.  

WP-Bible plugin
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

(Psalms 19:8

Psalms 19:8
English: King James Version (1611) - KJV

8 The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.  

WP-Bible plugin
TAB)
Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso: ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata.

Psa 19:8

Psa 19:8
English: King James Version (1611) - KJV

8 The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.  

WP-Bible plugin
The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the
commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.

(Psalms 19:9

Psalms 19:9
English: King James Version (1611) - KJV

9 The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether. true: Heb. truth  

WP-Bible plugin
TAB)
Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailan man: ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan, at lubos na matuwid.

Psa 19:9

Psa 19:9
English: King James Version (1611) - KJV

9 The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether. true: Heb. truth  

WP-Bible plugin
The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.

(Psalms 19:10

Psalms 19:10
English: King James Version (1611) - KJV

10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb. the honeycomb: Heb. the dropping of honeycomb  

WP-Bible plugin
TAB)
Mga pinipitang higit kay sa ginto, oo, higit kay sa maraming dalisay na ginto: lalong mainam kay sa pulot, at sa pulot-pukyutan.

Psa 19:10

Psa 19:10
English: King James Version (1611) - KJV

10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb. the honeycomb: Heb. the dropping of honeycomb  

WP-Bible plugin
More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold:
sweeter also than honey and the honeycomb.

(Psalms 19:11

Psalms 19:11
English: King James Version (1611) - KJV

11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.  

WP-Bible plugin
TAB)
Higit dito’y sa pamamagitan ng mga iyo’y mapagpapaunahan ang iyong lingkod: sa pagiingat ng mga yaon ay may dakilang ganting-pala.

Psa 19:11

Psa 19:11
English: King James Version (1611) - KJV

11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.  

WP-Bible plugin
Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.

(John 8:34

John 8:34
English: King James Version (1611) - KJV

34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.  

WP-Bible plugin
TAB)
Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan.

Joh 8:34

Joh 8:34
English: King James Version (1611) - KJV

34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.  

WP-Bible plugin
Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.

(2 Peter 1:20

2 Peter 1:20
English: King James Version (1611) - KJV

20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.  

WP-Bible plugin
TAB)
Na maalaman muna ito, na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag.
2Pe 1:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.

(2 Peter 1:21

2 Peter 1:21
English: King James Version (1611) - KJV

21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. in old time: or, at any time  

WP-Bible plugin
TAB)
Sapagka’t hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo.

2Pe 1:21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.

research

Tradition of men

Download PDF

horoscopeMga pasimulang aral

Galatians 4:3

Galatians 4:3
English: King James Version (1611) - KJV

3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world: elements: or, rudiments  

WP-Bible plugin

Gayon din naman tayo, nang tayo’y mga bata pa, tayo’y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng
mga pasimulang aral ng sanglibutan.

Galatians 4:9

Galatians 4:9
English: King James Version (1611) - KJV

9 But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? turn ye again: or, turn ye back elements: or, rudiments  

WP-Bible plugin

Nangakikilala ng Dios Datapuwa’t ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo’y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao’y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin?

Ephesians 4:14

Ephesians 4:14
English: King James Version (1611) - KJV

14 That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;  

WP-Bible plugin

Hangin ng aral

Upang tayo’y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito’t doon at dinadala sa
magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa
katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian;

Colossians 2:8

Colossians 2:8
English: King James Version (1611) - KJV

8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. rudiments: or, elements  

WP-Bible plugin

Pasimulang aral

Kayo’y magsipagingat, baka sa inyo’y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali’t saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo:

Colossians 2:20

Colossians 2:20
English: King James Version (1611) - KJV

20 Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances, rudiments: or, elements  

WP-Bible plugin

Mga palatuntunan

Kung kayo’y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan,
bakit, na waring kayo’y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo’y nangapasasakop sa mga
palatuntunan,

2 Thessalonians 3:6

2 Thessalonians 3:6
English: King James Version (1611) - KJV

6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.  

WP-Bible plugin

Walang kaayusan

Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo’y magsihiwalay sa bawa’t kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin.

 

bible3

Search the scriptures

Download PDF

Bible1Pagsasaliksik/Pag-aaral sa Banal na Kasulatan
Search the Holy Scriptures

John 5:39

John 5:39
English: King James Version (1611) - KJV

39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.  

WP-Bible plugin

Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’ y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin.

John 8:32

John 8:32
English: King James Version (1611) - KJV

32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.  

WP-Bible plugin

At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana’y magpapalaya sa inyo.
Joh 8:32

Joh 8:32
English: King James Version (1611) - KJV

32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.  

WP-Bible plugin
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

Psalms 19:8

Psalms 19:8
English: King James Version (1611) - KJV

8 The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.  

WP-Bible plugin

Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso: ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata.

Psalms 19:9

Psalms 19:9
English: King James Version (1611) - KJV

9 The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether. true: Heb. truth  

WP-Bible plugin

Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailan man: ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan, at lubos na matuwid.

Psalms 19:10

Psalms 19:10
English: King James Version (1611) - KJV

10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb. the honeycomb: Heb. the dropping of honeycomb  

WP-Bible plugin

Mga pinipitang higit kay sa ginto, oo, higit kay sa maraming dalisay na ginto: lalong mainam kay sa pulot, at sa pulot-pukyutan.

Psalms 19:11

Psalms 19:11
English: King James Version (1611) - KJV

11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.  

WP-Bible plugin

Higit dito’y sa pamamagitan ng mga iyo’y mapagpapaunahan ang iyong lingkod: sa pagiingat ng mga yaon ay may dakilang ganting-pala.

John 8:34

John 8:34
English: King James Version (1611) - KJV

34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.  

WP-Bible plugin

Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan.