Search the scriptures

Download PDF

Bible1Pagsasaliksik/Pag-aaral sa Banal na Kasulatan
Search the Holy Scriptures

John 5:39

John 5:39
English: King James Version (1611) - KJV

39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.  

WP-Bible plugin

Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’ y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin.

John 8:32

John 8:32
English: King James Version (1611) - KJV

32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.  

WP-Bible plugin

At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana’y magpapalaya sa inyo.
Joh 8:32

Joh 8:32
English: King James Version (1611) - KJV

32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.  

WP-Bible plugin
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

Psalms 19:8

Psalms 19:8
English: King James Version (1611) - KJV

8 The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.  

WP-Bible plugin

Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso: ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata.

Psalms 19:9

Psalms 19:9
English: King James Version (1611) - KJV

9 The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether. true: Heb. truth  

WP-Bible plugin

Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailan man: ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan, at lubos na matuwid.

Psalms 19:10

Psalms 19:10
English: King James Version (1611) - KJV

10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb. the honeycomb: Heb. the dropping of honeycomb  

WP-Bible plugin

Mga pinipitang higit kay sa ginto, oo, higit kay sa maraming dalisay na ginto: lalong mainam kay sa pulot, at sa pulot-pukyutan.

Psalms 19:11

Psalms 19:11
English: King James Version (1611) - KJV

11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.  

WP-Bible plugin

Higit dito’y sa pamamagitan ng mga iyo’y mapagpapaunahan ang iyong lingkod: sa pagiingat ng mga yaon ay may dakilang ganting-pala.

John 8:34

John 8:34
English: King James Version (1611) - KJV

34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.  

WP-Bible plugin

Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan.

%d bloggers like this: