Religious man

Download PDF

wayOfWisdomJames 1:26

James 1:26
English: King James Version (1611) - KJV

26 If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain.  

WP-Bible plugin

Kung ang sinoman ay nagiisip na siya’y relihioso samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi
dinadaya ang kaniyang puso, ang relihion ng taong ito ay walang kabuluhan.

James 3:3-10

James 3:3-10
English: King James Version (1611) - KJV

3 Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body. 4 Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. 5 Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth! a matter: or, wood 6 And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell. course: Gr. wheel 7 For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind: kind: Gr. nature mankind: Gr. nature of man 8 But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison. 9 Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. 10 Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.  

WP-Bible plugin

James 3:3

James 3:3
English: King James Version (1611) - KJV

3 Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.  

WP-Bible plugin

Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig, upang tayo’y talimahin, ay
ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan.

James 3:4

James 3:4
English: King James Version (1611) - KJV

4 Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.  

WP-Bible plugin

Narito, ang mga daong naman, bagama’t lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon
ma’y sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng tagaugit.

James 3:5

James 3:5
English: King James Version (1611) - KJV

5 Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth! a matter: or, wood  

WP-Bible plugin

Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap, at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung
gaano kalaking gubat ang pinagaalab ng lubhang maliit na apoy!

James 3:6

James 3:6
English: King James Version (1611) - KJV

6 And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell. course: Gr. wheel  

WP-Bible plugin

At ang dila’y isang apoy: ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba’t ang dila, na
nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dila’y pinagniningas
ng impierno.

James 3:7

James 3:7
English: King James Version (1611) - KJV

7 For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind: kind: Gr. nature mankind: Gr. nature of man  

WP-Bible plugin

Sapagka’t ang bawa’t uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay
pinaaamo, at napaaamo ng tao:

James 3:8

James 3:8
English: King James Version (1611) - KJV

8 But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.  

WP-Bible plugin

Datapuwa’t ang dila ay hindi napaaamo ng sinomang tao; isang masamang hindi nagpapahinga, na puno
ng lasong nakamamatay.

James 3:9

James 3:9
English: King James Version (1611) - KJV

9 Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.  

WP-Bible plugin

Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama; at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang
ayon sa larawan ng Dios:

James 3:10

James 3:10
English: King James Version (1611) - KJV

10 Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.  

WP-Bible plugin

Sa bibig din lumalabas ang pagpuri’t paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat
magkagayon.

James 3:11

James 3:11
English: King James Version (1611) - KJV

11 Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? place: or, hole  

WP-Bible plugin

Ang bukal baga’y sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait?

%d bloggers like this: